Top 20 Ranking: December 2019


winner no user ID Monthly Winning Match
1
Cheah Kuan WeiCheah Kuan Wei 26
2
sngfoosngfoo 25
3
Infinity FJInfinity FJ 25
4 Micheal TanMicheal Tan 23
5 苏国庆苏国庆 23
6 Poon Thim CheongPoon Thim Cheong 16
7 Michael TohMichael Toh 16
8 Lim Wui ZhuanLim Wui Zhuan 15
9 shoyonghoushoyonghou 14
10 知足常乐知足常乐 13
11 Chong Siet PingChong Siet Ping 12
12 Kitty HewKitty Hew 12
13 JeffreyLohJeffreyLoh 11
14 May TanMay Tan 10
15 Kevin ThienKevin Thien 10
16 James TanJames Tan 9
17 Lee RooLee Roo 9
18 Will HewWill Hew 8
19 Cindy HewCindy Hew 8
20 郑伟骏郑伟骏 7