Top 20 Ranking: February 2019


winner no user ID Monthly Winning Match
1
Poon Thim CheongPoon Thim Cheong 32
2
Cheah Kuan WeiCheah Kuan Wei 25
3
Infinity FJInfinity FJ 24
4 知足常乐知足常乐 23
5 Micheal TanMicheal Tan 21
6 苏国庆苏国庆 21
7 Chong Siet PingChong Siet Ping 20
8 Daniel ChowDaniel Chow 20
9 Will HewWill Hew 19
10 Kitty HewKitty Hew 18
11 Liron TanLiron Tan 17
12 Winnie TanWinnie Tan 17
13 Cindy HewCindy Hew 17
14 May TanMay Tan 16
15 James TanJames Tan 16
16 shoyonghoushoyonghou 16
17 Lee RooLee Roo 14
18 Lim Wui ZhuanLim Wui Zhuan 13
19 JeffreyLohJeffreyLoh 12
20 Michael TohMichael Toh 12